1. PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULES

Les preinscripcions per accedir a l’Escola de música es podran realitzar per la web omplint el formulari corresponent o en horari d’oficina (de dilluns a divendres de 17’30 a 20’30 h.). Les matrícules es realitzaran exclusivament en horari d’oficina. Es recomana respectin les dates establertes, ja que les sol·licituds fora de termini, estaran subjectes a la disponibilitat de places lliures, si n’hi ha.

Les llistes de grups, horaris i admesos d’instrument per al següent curs, es publicaran al web i al tauler d’anuncis de l’Escola a principi de juliol.

ALUMNES DE NOU INGRÉS A L’ESCOLA

Els alumnes de nou ingrés a l’escola realitzaran una preinscripció i, a continuació, una matrícula, sempre que, hagin estat admesos places ofertades per al curs a què accedeixen.

Els alumnes admesos amb coneixements musicals que procedeixin d’altres centres o escoles de música, podran accedir a un curs avançat realitzant una prova de nivell.

ALUMNES DE L’ESCOLA

Els alumnes de l’escola matriculats en Ensenyaments Musicals, Ensenyaments Elementals i Ensenyaments Professionals quedaran matriculats automàticament a menys que expressin la seva intenció de causar baixa per al següent curs.

Els alumnes que acaben Ensenyaments Elementals podran accedir als Ensenyaments Professionals no oficials, que es cursen a l’Escola, realitzant una prova d’accés.

Els alumnes matriculats en preparatori i iniciació adults han de matricular per al següent curs en l’instrument que desitgin, sempre tenint en compte les places ofertes, que es publicaran prèviament a el període de matrícula.

2. HORARIS LECTIUS

Les classes de Sensibilització musical, Jardí musical, Llenguatge musical, Instrument, Informàtica musical i Música i harmonia moderna i Musicoteràpia s’impartiran de dilluns a divendres a la tarda i dissabtes al matí. Mentre que algunes classes de Musicoteràpia seran els divendres al matí.

3. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

La documentació necessària per fer la matrícula és la següent:

– Dades personals de l’alumne

– D.N.I. del alumne o tutor

– Dades bancàries

4. ADMINISTRACIÓ

Totes les consultes administratives s’han de realitzar en horari de secretaria de dilluns a divendres de 17’30 a 20’30 hores o bé enviant un e-mail amb aquesta consulta. Així doncs, tots aquells alumnes que vulguin causar baixa durant el curs han de notificar a Secretaria abans de el dia 5 del mes corresponent.

Els canvis de domicili, telèfon i domiciliació bancària s’han de comunicar puntualment a les nostres oficines, per tal d’evitar problemes administratius i despeses innecessàries.

Els alumnes de l’Escola de Música abonaran la matrícula a la primera quinzena de juliol i la quota de soci a l’començament de el curs (setembre) en el mateix compte on té domiciliat el pagament dels rebuts de l’escola.

Els preus de les classes i la quota de soci es publicaran prèviament a el període de matrícula.

Tota la informació referent a la Societat musical i a l’Escola de Música la poden consultar a la nostra pàgina web www.uniomusical-leliana.es

5. CESSIÓ DE INSTRUMENTS

Tots els alumnes de l’escola abans d’agafar un instrument realitzaran un curs preparatori o iniciació de Llenguatge musical. Així doncs, els instruments seran adjudicats en 1r de Llenguatge musical segons la disponibilitat de places ofertades a l’Escola. La cessió d’aquests instruments implicarà el manteniment i la reparació a càrrec de l’alumne, ja que, els instruments es cedeixen revisats i en perfectes condicions d’ús.

La adjudicació de instruments:

a ) Els instruments cedits per un curs seran: Clarinets, saxofons, trompetes, violins, violes i flautes.

b) Els instruments cedits per tres cursos seran: violoncels, oboès, fagots, tubes, trombons, trompes, contrabaixos i bombardins. Aquests instruments poden ser cedits indefinidament només en el cas que l’alumne no vagi a promocionar als ensenyaments professionals, i l’utilitzi únicament i exclusivament per la seva interpretació en alguna agrupació musical d’aquesta Societat, així doncs, per a la utilització d’aquest en qualsevol agrupació aliena a aquesta Societat Musical haurà de donar la seva aprovació la Junta Directiva. Si l’alumne va a realitzar Ensenyaments Professionals al Conservatori oa l’Escola de música, ha de comprar el seu propi instrument un any abans de la prova per poder familiaritzar-se amb el mateix.

c) Els instruments aportats per l’alumne seran: guitarres, pianos, dolçaina, instrument de pua i acordió.

Excepcionalment en alguns instruments cedits per la Societat, aquesta i la Direcció de l’Escola es reserven el dret de prendre les decisions oportunes, sobre la cessió o ús dels mateixos per part de l’alumnat.

6. ACTIVITATS AL CENTRE

Durant l’any es programaran i desenvoluparan les següents activitats al Centre:

– Setmana d’audicions de Nadal i Pasqua tant individuals com per agrupacions musicals.

– Audicions de Fi de curs, tant individuals com per agrupacions musicals.

– Cursos de perfeccionament d’estiu.

– Conciertos de las distintas agrupaciones de la Sociedad (Banda Sinfónica, Orquesta Sinfónica, Orquesta de Guitarras, Coro, Big Band, Banda Juvenil, Agrupación Musical Infantil, Coro Infantil, Coro Juvenil, Grupo de Cuerda, Grupo de Guitarras y Grupo de alumnos de percusión “Percume”).

– Intercanvi d’Escoles de Música.

– Intercanvi amb Bandes, Orquestres i Cors, tant de la Comunitat Valenciana, com de la resta d’Espanya

– Cursos d’estiu realitzats durant el mes de juliol, dirigits a alumnes amb o sense coneixements de música.

– Jornades de Convivència de diferents cors infantils de la Comunitat Valenciana.

– Cursos de Grups Instrumentals.

INFORMACIÓ GENERAL DE L’ENSENYANÇA MUSICAL

1. INTRODUCCIÓ

La Unió Musical l’Eliana té com a finalitat oferir una formació musical a totes aquelles persones que vulguin adquirir coneixements musicals i compartir vivències utilitzant el llenguatge de la música com a mitjà universal.

Però, a part de gaudir de la música, també es pot d’aquesta adquirir uns coneixements centrats en uns estudis musicals reglats. Aquests estudis d’Ensenyaments Elementals que proposa la Llei per a l’ensenyament especialitzat de la música són les següents:

ELS CONSERVATORIS, dirigits a la formació de professionals, en els quals es poden cursar les Ensenyances Elementals, professionals i superiors, i que són els únics autoritzats per expedir títols amb validesa acadèmica i professional.

LES ESCOLES DE MÚSICA, la finalitat és la formació musical especialitzada d’aficionats de qualsevol edat, així com l’orientació cap a estudis professionals per als que tinguin una especial vocació i aptitud.

L’accés des de les Escoles de Música als Ensenyaments Professionals es realitza superant les proves que els Conservatoris o Escoles de música convoquen per accedir a el nivell desitjat.

2. OBJECTIUS GENERALS

Els objectius generals de l’Escola de Música de la Unió Musical de l’Eliana són els següents:

Facilitar una formació musical que contribueixi a aconseguir un major desenvolupament integral de la persona descobrint els beneficis que aporta mantenint la ment sempre activa.

Formar als seus alumnes per afavorir el sosteniment i enriquiment de les seves agrupacions musicals. L’ingrés en aquestes agrupacions estarà limitat o condicionat a les seves necessitats instrumentals.

Proporcionar, si és el cas, la capacitació necessària per a l’accés a Ensenyaments Professionals per a tots aquells alumnes que estiguin interessats en accedir a estudis superiors.

3. PROJECTE EDUCATIU

El projecte educatiu de l’Escola de la Unió Musical l’Eliana es pot resumir en tres apartats:

A) OBJECTIUS GENERALS

– Despertar en els alumnes l’interès per la música.

– Desenvolupar la seva sensibilitat musical perquè li permeti comprendre el llenguatge de la música gaudint de la mateixa.

– Apreciar la importància de la música com a llenguatge artístic i mitjà d’expressió cultural.

– Comprendre el significat de la seva formació per mitjà de la participació en les diferents agrupacions musicals de la Societat.

– Desenvolupar la formació en Llenguatge Musical, Cant Coral i Instrumental.

– Proporcionar la preparació necessària per a l’accés als Ensenyaments Professionals a tots aquells que ho desitgin.

B) CONTINGUTS GENERALS

– Educació Psicomotriu

– Educació Rítmica

– Educació Auditiva

– Expressió Vocal

– Educació Instrumental

C) ORGANIGRAMA DE LAS ENSENYANCES MUSICALS

– SENSIBILITZACIÓ MUSICAL on es comencen a familiaritzar amb la música aportant-los tots els seus beneficis i compartint amb els pares el desenvolupament intel·lectual, auditiu, sensorial i motriu millorant la seva capacitat d’aprenentatge.

– JARDÍ MUSICAL (dos cursos), basats en un tractament pedagògic específic per al descobriment i desenvolupament de les capacitats expressives, musicals i motrius que permetin posteriorment l’aprenentatge de l’llenguatge musical.

– PREPARATORI o INICIACIÓ d’adaptació de continguts, tant per als alumnes que han realitzat jardí musical, com per aquells alumnes de nou ingrés sense coneixements de llenguatge musical que sobrepassin l’edat legal per al seu inici.

– ENSENYAMENTS ELEMENTALS (quatre cursos) que tenen com a objectiu dotar els alumnes dels coneixements bàsics per aconseguir una lectura avançada de partitures i aprofundir en l’estudi de l’Solfeig com a base de tota l’educació musical.

– INSTRUMENT (quatre cursos) on l’alumne adquireix uns coneixements bàsics de l’instrument, així com, la tècnica i el domini d’aquest per la interpretació d’una partitura musical.

Les especialitats instrumentals que s’imparteixen són les següents:

Cant (Clàssic i modern) i Cant-Repertori

Corda: Contrabaix, Guitarra (clàssica, elèctrica i flamenca), Baix elèctric, Viola, Violí, Violoncel e Instruments de pua.

Percussió

Piano i acordió

Vent-fusta: Clarinet, Fagot, Flauta, Oboè, Saxòfon i Dolçaina.

Vent-metall: Bombardí, Fiscorn, Trombó, Trompa, Trompeta i Tuba.

Agrupacions instrumentals a què es pot accedir:

Agrupacions escolars:

Banda juvenil

Cor infantil

Cor juvenil

Grup instrumental infantil

Grup de guitarres

Grup de corda

Grup de percussió “Percume”

Agrupacions musicals:

Banda Simfònica

Cor

Orquestra Simfònica

Orquesta de Guitarras

Jazzume Big band

COR (dos cursos) obligatori per als alumnes matriculats a 3r i 4t d’Ensenyaments Elementals en l’especialitat de piano i cant, i de forma voluntària, per a la resta d’especialitats impartides en aquest Centre.

MÚSICA I HARMONIA MODERNA per a alumnes adults que hagin superat els Ensenyaments Elementals i vulguin tocar en grup adquirint coneixements d’harmonia moderna i xifrada.

INFORMÀTICA MUSICAL dirigit a alumnes amb coneixements musicals que estiguin interessats en programes d’edició de partitures.

INICIACIÓ A EL JAZZ en aquesta assignatura els alumnes que hagin realitzat els Ensenyaments Elementals podran introduir-se al món de l’jazz tocant en combos i aprenent nocions bàsiques de l’Jazz.

AGRUPACIONS DE CAMBRA dirigits a aquells alumnes amb coneixements musicals i instrumentals on faran una pràctica instrumental en grups reduïts.

D) ORGANIGRAMA DE LAS ENSENYANCES PROFESSIONALS

Els Ensenyaments Professionals a l’Escola es realitzen de forma no oficial, ja que, aquesta no pot expedir documents oficials per no ser Conservatori. Així doncs, l’Escola prepara els alumnes perquè puguin accedir a qualsevol curs d’Ensenyaments Professionals en un Conservatori.

Superats els coneixements dels Ensenyaments Elementals a l’Escola, els alumnes que vulguin accedir a Conservatori per realitzar Ensenyaments Professionals hauran de superar unes proves d’accés que es realitzaran a partir de la segona quinzena de juny o la primera setmana de setembre.

4. CERTIFICAT

Tots els alumnes que hagin superat amb aprofitament els objectius i continguts de les assignatures dels Ensenyaments Elementals de música en aquesta Escola, podran sol·licitar un CERTIFICAT NO OFICIAL que recolliran durant el mes de juliol a Secretaria.

5. PROVES OFICIALS

Els conservatoris oficials de música convoquen cada any dos tipus de proves per a aquells alumnes que finalitzen els estudis elementals en les Escoles de Música:

Certificat d’Estudis Elementals, que acredita oficialment els coneixements obtinguts en aquest nivell. Està dirigit a aquells alumnes que volen tenir un document oficial, o convalidar una assignatura optativa en la E.S.O sense interès en continuar els estudis professionals.

La matrícula es realitza durant el mes de juny i les proves es realitzaran durant el primer trimestre del curs.

Prova d’accés als Ensenyaments Professionals, dirigida a aquells alumnes amb aptituds musicals que vulguin continuar els seus estudis al Conservatori.

La matrícula es formalitza entre maig i juliol. Les proves es realitzaran a final de juny i al setembre.

6. CONVALIDACIONS OFICIALS

En l’Ordre de el 12 de juliol de 1996 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, s’estableixen les convalidacions entre els Ensenyaments Professionals de música i les matèries optatives de l’Educació Secundària Obligatòria, de la qual s’extreu el següent:

– La prèvia superació de la prova d’accés als Ensenyaments Professionals o el Certificat d’Ensenyaments Elementals de música, convalidarà per una assignatura optativa d’Educació Secundària Obligatòria.

– També es convalidarà cada assignatura optativa d’Educació Secundària Obligatòria per la prèvia superació d’una assignatura corresponent a qualsevol curs dels Ensenyaments Professionals de música.

En l’Ordre de el 2 de gener de l’any 2001, s’estableixen les convalidacions entre els ensenyaments de règim especial de música i determinades àrees d’educació secundària obligatòria de la qual s’extreu el següent:

– L’àrea de Música de l’educació secundària obligatòria serà convalidada en el cas d’aquells alumnes que així ho sol·licitin, per les assignatures d’Ensenyaments Professionals de règim especial de música.